Sunday, Jul 3, 2022
HomeKultura i obrazovanjeAKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA-„ODSEK VALJEVO „OBJAVILA DVA NOVA UDŽBENIKA

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA-„ODSEK VALJEVO „OBJAVILA DVA NOVA UDŽBENIKA

Novi udžbenici unapređuju nastavu i praktični rad studenata

Nastavnici valjevskog Odseka Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija objavili su
dva nova udžbenika koji će znatno doprineti unapređenju nastavnog procesa Odseka. Reč je o
udžbeniku Marketing, čiji su autori dr Mlađen Vićentić, Ivana Marković i Nikola Stojanović, kao
i udžbeniku Menadžment – nauka i profesija, autora mr Branka Matića.
Prema nastavnom planu Akademije – Odsek Valjevo, predmet Marketing izučava se na
prvoj godini studija, a nova knjiga obuhvata najveći deo materije predviđene nastavnim
programom ovog predmeta.
Materija izložena u knjizi može se grupisati u tri dela. U prvom delu predstavljeni su
fundamentalni aspekti posmatranja i definisanja marketinga, sa posebnim osvrtom na aktivnost
istraživanja tržišta i kao informaciono-analitičke osnove za upravljanje marketing aktivnostima.
U drugom delu analizirani su instrumenti marketing miksa. Obrađeni materijal je u značajnoj
meri osavremenjen i bavi se problematikom marketinga u modernom svetu, tako da su obrađene
marketinške teme koje pripadaju sferi savremenih studija. Konačno, treći deo novog udžbenika
sadrži deset primera i zadataka iz prakse, što predstavlja novinu u ovakvim udžbenicima, a
analiza praktičnih primera nadovezuje se na nastavne oblasti obuhvaćene predmetima Marketing
i Istraživanje tržišta.
Novu udžbenik mr Branka Matića priređen je tako da predstavlja udžbenik za studente
strukovnih studija, kao i priručnik za menadžere u malim i srednjim preduzećima koji nemaju
menadžersko obrazovanje. U odnosu na prethodni, u novom udžbeniku dodati su novi sadržaji,
sva poglavlja i teme dopunjene su i proširene u skladu sa savremenim stanjem u nauci i praksi,
navedeni su savremeni primeri, unapređen je grafički izgled, a izmenjen je i dopunjen deo
Vežbanja na kraju svakog poglavlja.
Menadžment – nauka i profesija profesora Matića sadrži osnove menadžmenta
namenjene studentima strukovih poslovnih studija. Posebna pažnja posvećena je izboru tema i
načinu njihovog izlaganja, a dati teorijski delovi predstavljaju ključne delove nauke o
mendžmentu i neizostavnu osnovu za praktični rad. Izabrani su i obrađeni tako da budu
primereni praktičnim potrebama menadžera. Izloženi teorijski delovi prožeti su brojnim
primerima iz prakse, predstavljevim tekstom, grafičkim prikazima i tabelama.

Direktor „Vodovoda
Sutra bez vode zbog
Ocenite