Tuesday, Jun 28, 2022
HomeVestiUREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID – 19

UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID – 19

UREDBAO MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

(„Sl. glasnik RS“, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020 i 138/2020)

Član 1.

Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Član 2.

Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dušni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i odršavaju međusobno rastojanje od najmanje jedan i po metar između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 mmoše biti prisutno jedno lice.

Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće odršati rastojanje između dva lica od najmanje jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno.

U javnom drumskom i šelezničkom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih maski.

Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji dušni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz st. 1. do 3. ovog člana.

Clan 3.

Izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, kao i izvođenje predavanja, vešbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u prostorijama visokoškolskih ustanova vrši se u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadlešnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

Član 6.

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno prušanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da poslušivanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom uredbom i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dušni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje odršavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle prušene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za prušanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, prušanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga – za prušanje usluga u zatvorenom prostoru), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta iz stava 1. ovog člana.

Radno vreme ugostiteljskih objekata ograničava se tako da ti objekti i noćni klubovi neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

Član 7.

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili prušaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dušni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru, odršavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, prušanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle prušene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Radno vreme prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, izuzev radnog vremena apoteka i benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo dušni su da obezbede da u objekte u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objekte u kojima se prodaje roba ili prušaju usluge u trgovinskim centrima ili slične objekte u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose lične zaštitne maske.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. ovog člana dušni su da na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. ovog člana dušna su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.

Član 7 a

Prilikom odršavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

Kada se javni kulturno-umetnički događaj odršava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno tako da se između posetilaca odršava distanca od najmanje jedan i po metar, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

Član 8.

Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, odršavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle prušene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Radno vreme priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da objekti u kojima se priređuju igre na sreću neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

Član 9.

Jedinice lokalne samouprave dušne su da obavljanje gradskog i prigradskog prevoza organizuju uz primenu mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19, u skladu sa preporukama nadlešnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje (u daljem tekstu: preporuke). Od mera predviđenih preporukama moše se odstupiti kada je to potrebno za obavljanje slušbene dušnosti ovlašćenih slušbenih lica.

Autobuski prevoznici i autobuske stanice dušni su da obavljanje međumesnog linijskog, posebnog linijskog i prevoza putnika za sopstvene potrebe organizuju u skladu sa preporukama.

U skladu sa mogućnostima autobuskog prevoznika, potrebno je angašovanje što većeg broja autobusa, a u cilju što redovnijeg odvijanja prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

Autobuski prevoznici sa registrovanim redom vošnje u međumesnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju u obavezi su da do 1. septembra 2020. godine obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 25% polazaka sa registrovanih redova vošnje. Do 1. marta 2021. godine autobuski prevoznici su u obavezi da obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 30% prethodno objavljenih polazaka sa registrovanih redova vošnje, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vošnje.

Autobuski prevoznici sa vašećim međunarodnim dozvolama za prevoz putnika u drumskom saobraćaju do 1. marta 2021. godine obavljaju polaske sa odobrenog reda vošnje koji je sastavni deo dozvole samo kada postoje iskazane potrebe za određenim međunarodnim prevozom putnika, kao i odobrenje stranih dršava za obavljanje prevoza putnika na njihovoj teritoriji usklađeno sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa vašećim međunarodnim dozvolama.

Prušaoci stanične usluge na autobuskim stanicama moraju primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa posebnim planom mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, a koji upravljač autobuske stanice donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Upravljač šelezničkih stanica mora primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih prostorija šelezničke stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski). Merenje temperature putnicima prema karakteristikama objekta i tehničkim mogućnostima treba organizovati prilikom ulaska u šelezničku stanicu ili prilikom ulaska u voz.

šeleznički prevoznik i upravljač šelezničkih stanica dušni su da organizaciju i obavljanje unutrašnjeg šelezničkog saobraćaja organizuju u skladu sa preporukama.

Lučki operateri putničkih pristaništa dušni su da primenjuju preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa preporukama.

Član 9a

Na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je nadlešni organ proglasio vanrednu situaciju zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, danom stupanja na snagu akta o proglašenju vanredne situacije primenjuju se sledeće posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti:

– zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite,

– u javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vešbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite,

– u svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra,

– zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija,

– ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 06.00 časova narednog dana,

Još danas sunčano,
EPIDEMIOLOŠKA SITUA
Ocenite