Friday, Oct 7, 2022
HomeVestiUREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Član 1.

U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20 i 138/20), u članu 9v reči: „ugostiteljskih objekata, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, pozorišta i bioskopa, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane,” zamenjuju se rečima: „prodavnica i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane .

Član 2.

Posle člana 9v dodaje se član 9g, koji glasi:

Član 9g

Izuzetno od odredaba člana 6. stav 3, člana 7. stav 2. i člana 8. stav 2. ove uredbe, u periodu počev od 24. novembra 2020. godine zaključno sa 3. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu 24. novembra 2020. godine.

PRESEK EPIDEMIOLOŠK
Aero Alarm 23.11.202
Ocenite