Thursday, Oct 6, 2022
HomeVestiProglašena vanredna situacija za celu teritoriju opštine Ub

Proglašena vanredna situacija za celu teritoriju opštine Ub

Foto: Arhiv Opstine Ub

Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeniglasnik RS“, broj 87/2018), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“,broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon 101/2016 – drugi zakon i 47/2018) i člana 56. stav 1. tačka 21) Statuta opštine Ub
(„Službeni glasnik opštine Ub“ broj 4/2019), a na osnovu Zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije opštineUb, broj 217-3-109/20-01 od 27. novembra 2020. godine, predsednik opštine Ub donosi :

  •                                                         O D L U K U

O proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Ub

1. Proglašava se vanredna situacija za celu teritoriju opštine Ub.

2. Vanredna situacija se proglašava zbog pogoršane epidemiološke situacije i širenja zarazne bolesti COVID – 19
i sprovođenja operativnih mera zaštite i spasavanja.

3. O sprovođenju ove odluke staraće se Opštinski štaba vanredne situacije opštine Ub u skladu sa članom 43. i
članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“,
broj 87/2018).

4. Ovu odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Kolubarskog okruga, Republičkom štabu za vanredne
situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za VS u Valjevu, javnim preduzećima, ustanovama i drugim
učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja/odmah i biće objavljena u Službenom glasniku opštine Ub.
Broj: 217-3-112/20-01 Predsednik opštine Ub

U Ubu
Dana: 3. decembra 2020. godine Darko Glišić 

ŠTAB ZA VANREDNE SI
Uhapšen diler u Val
Ocenite