Wednesday, Sep 28, 2022
HomeDa budemo istiNOVI ZAKON u vezi držanja kućnih ljubimaca i šta propisuje?

NOVI ZAKON u vezi držanja kućnih ljubimaca i šta propisuje?

foto:arhiva.alo.rs

 

 

Pozivajući se na Odluku o načinu držanja domaćih životinja, vlasnici pasa će morati da strogo vode računa o tome na koji način i u kojim uslovima izvode svoje kućne ljubimce na javne površine, prostor gradskog keja, pešačke zone i parkove.

U saopštenju se ističe da su vlasnici, odnosno držaoci pasa, obavezni da psa izvode „na povocu i sa priborom sanitarne za čišćenje zaprljane površine“.

Takođe, vlasnik psa dužan je da prilikom izvođenja ljubimca kod sebe ima potvrdu o izvršenom obeležavanju i vakcinaciji psa.

Opasnog psa na javnu površinu mogu izvoditi samo punoletna lica i to sa zaštitnom korpom i na povocu.

Novčane kazne za postupanje suprotno odredbama ove odluke su od 10.000 dinara za fizička lica do 50.000 dinara za preduzetnike i pravna lica, ističe se u saopštenju.

Navedenom odlukom određuju se mesta i prostori u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe.

 

Kakvi su PROPISI ZA ŠETANJE pasa i ko proverava poštovanje propisa?

 

-Zabranjeno je držanje pasa i ostavljanje istih bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu. Izuzetno, psi se mogu držati i u zajedničkim prostorijama stambene zgrade (perionica, prostorija za sušenje rublja, prostorija za rad organa upravljanja zgradom, prostorija za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade) po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade, na način kojim se obezbeđuje njihova dobrobit, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

Odlukom je dozvoljeno uvođenje psa u lift stambene zgrade ukoliko je prazan. Prilikom korišćenja lifta, stepeništa i hodnika stambene zgrade, pas mora biti na povocu pod neposrednom kontrolom držaoca. Psi se mogu držati u dvorištu stambene zgrade, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća u posebnom objektu, po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća.

Objekat za držanje pasa, mora biti udaljen najmanje 5 m od najbliže stambene zgrade ili poslovnog objekta na susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća. Ulazna kapija dvorišta stambene zgrade, dvorišta porodične kuće, zajedničkog dvorišta porodične kuće i dvorišta sa većim brojem porodičnih kuća u kome se drži pas, mora biti vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa. Psi koji se drže kao kućni ljubimci, a koji mogu predstavljati opasnost za okolinu drže se u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje način držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu, kažu iz Komunalne policije.

Pravilnikom o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu  propisano je i da vlasnik opasnog psa mora psa da drži u prostoru, odnosno objektu koji je odgovarajuće veličine i iz koga pas ne može da pobegne. Na ulazu u taj prostor, odnosno objekat mora da bude vidljivo istaknuto upozorenje: „OPASAN PAS”, a sam ulaz u prostor ili objekat se mora držati pod ključem, navedeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za veterinu.

 

foto:luftika.rs

 

Propisane kazne

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako: ostavi psa bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu; drži psa ili mačku u zajedničkim prostorijama stambene zgade bez prethodno pribavljene saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade; uvodi psa u lift stambene zgrade ukoliko nije prazan i prilikom korišćenja lifta, stepeništa i hodnika stambene zgrade, pas nije na povocu pod neposrednom kontrolom držaoca; nije pribavio saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća; objekat u kome drži psa nije propisano udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća; ukoliko ulazna kapija dvorišta stambene zgrade, dvorišta porodične kuće, zajedničkog dvorišta porodične kuće i dvorišta sa većim brojem porodičnih kuća u kome se drži pas, nije vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa.

 

Budite bolje informisani od drugih pratite  – portal  valjevonadlanu.rs

Preminuo legendarni
KORONA NE POPUŠTA-n
Ocenite