Monday, Oct 3, 2022
HomeRegionNAREDBA izmenama i dopunama o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

NAREDBA izmenama i dopunama o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19,

Ministar zdravlja donosi

NAREDBU

izmenama i dopunama Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

1. U Naredbi o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije
tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 22/21 i 23/21) tačka
1. menja se i glasi:
“1. Izuzetno od odredaba člana 8. stav 3, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2. i člana

13. stav 1. tač. 5. i 6. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-
19, u periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška

situacije, neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:
1) pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića
(restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, i sl.);

2) pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim
objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.).

Ograničenja iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na radno vreme:

1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), trgovinskih i drugih radnji i
prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za
životinje (pet šopovi, i dr.), koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje
upravljač može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne
strane ili neposredno sa javne površine,

2) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u
kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom
privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen
boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa;

3) pravnih lica i preduzetnika koje vrše pripremu i dostavljanje hrane, kao i
prodaju hrane “preko šaltera“.

2. Tačka 1a menja se i glasi:

U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška
situacije, svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 20.00 časova mogu raditi u objekatima
u kojima se obavljaju delatnosti:

1) u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
2) pružanja zanatskih i drugih usluga,
3) oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi
objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.),
4) priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.).

3. Posle tačke 1a dodaju se tri nove tačke 1b, 1v i 1g, koje glase:

“1b U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška
situacije, svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 20.00 časova mogu raditi u objekatima
u kojima se obavljaju delatnosti:

1. trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja
prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne
hrane i dr.), zatvorenih i otvorenih pijaca, kao i radnji i prodajnih mesta u okviru
otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl)
uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može
da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili
neposredno sa javne površine;

2. u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).

1 Ograničenja iz tač, 1. – 1b ove naredbe ne odnosi se na radno vreme:

2) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju
obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne
koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne
površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih,
ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;

2) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke
usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl.

1g U radnom vremenu iz tač. 1. – 1b ove naredbe u svim objektima kojima je dozvoljen
rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih
lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim
za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo
jedno lice.

3. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije”.
Broj 500-01-00130/1/2021-24
U Beogradu, 21. marta 2021. godine

Ministar,
dr Zlatibor Lončar, s.r.

Od sutra od 6 sati u
Danas slavimo mladen
Ocenite