Monday, Jun 27, 2022
HomeVestiPojašnjenje mera o radnom vremenu

Pojašnjenje mera o radnom vremenu

Foto:valjevonadlanu.rs

 

Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 22/21, 23/21, 25/21) kojim je predviđeno da u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.

Navedena mera je medicinska, epidemiološka i preventivna mera i odnosi se na pravna lica i preduzetnike koji obavljaju svoje delatnosti u objektima u kojima se mora voditi računa o bezbednosti i sigurnosti u smislu zaštite stanovništva od zaraznih bolesti ili kada je priroda delatnosti takva da podrazumeva nebezbedne kontake među ljudima.

Bitan činilac u sprovođenju mera zaštite je sigurnost i bezbednost pružanja usluga/prodaje proizvoda. Ukoliko je delatnost takva da podrazumeva usluživanje, odn. prodaju proizvoda tako što će kupci/korisnici boraviti duže vremena (duže od 15 minusta) u zatvorenom prostoru, sa visokom frekvencijom kretanja, bez maski i na međusobnom odstojanju manjem od minimum 1.5 metra onda je takav OBJEKAT nebezbedan u odnosu na zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Prostorno ograničenje 

 

Naredbe odnosi se pre svega na objekte veće površine u kojima je frekvencija kontakata veća, kao što su velike trgovine (trgovinski lanci), pozorišta, bioskopi i sl, a gde je fizički moguće utvrditi koje površine predstavljaju 9 kvadratnih metara.

U površinski manjim objektima u kojima borave jedno do tri lica, ne računajući zaposlene, ovo prostorno ograničenje je nemoguće ostvariti, naročito ako se ima u vidu da u ovih 9 kvadratnih metara ne ulaze i aparati, uređaji, nameštaj, oprema, police, stalaže i slično.

Na primer, ukoliko frizerski salon ukupno ima 20 kvadratnih metara od kojih je 5 metara pomoćna prostorija (toalet), 8 metara zauzimaju aparati, nameštaj i oprema, onda kao radna površina ostaje 7 metara kvadratnih.

Ukoliko bi se jednoobrazno primenjivalo navedeno prostorno ograničenje dolazi se do nelogičnog zaključka da čak ni sam zaposleni frizer ne može boraviti u toj prostoriji. U tom smislu mora se i tumačiti prostorno ograničenje. Ciljno tumačenje pravnih normi uopšte, a naročito kada se tim normama nameću neke obaveze ili se ograničavaju prava je posebno istaknuta u tumačenju i primeni propisanih mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Akcenat prostornog ograničenja je ograničenje kontakata između ljudi, tako da se spreči širenje zaraze.

Primena preventivnih mera zaštite stanovništva ni spada u kaznenu politiku države, već politiku zaštite života i zdravlja ljudi, te u tom smislu primena ovih mera mora biti primerena ovoj oblasti života – zaštite zdravlja i života. Kazne koje se izriču za nepoštovanje mera su pre svega preventivne, a manje represivne prirode, a kako bi se podigla svesnost građana za Ličnu odgovornost za svoje i tuđe zdravlje i život. U tom smislu, prostorno ograničenje iz tačke 1g Naredbe mora se tumačiti ciljno, kao preventivna mera zaštite života i zdravlja, ali i kao mogućnost rada pravnih lica i preduzetnika, te se ni na koji način ne sme tumačiti na štetu tog pravnog lica, odn. preduzetnika, imajući u vidu svrhu primene pravne norme.

Shodno svemu gore navedenom, prostorno ograničenje za objekte manje površine, ovo ograničenje se upodobljava sa realnim stanjem u objektu, pa ne dolazi do striktne primene tačke 1g Naredbe.

Napominje se da je odgovornost vlasnika ili odgovornog lica u privrednom subjektu za poštovanje mera zaštite u smislu čl. 8. i 9. Uredbe, odnosno ova lica su dužna da se staraju o tome da se onemogući okupljanje kupaca unutar, ispred ili oko objekta.

Ukoliko dolazi do okupljanja većeg broja ljudi, smatra se da pravno lice i preduzetnik nije primenio sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga) – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru.

 

Budite bolje informisani od drugih pratite – portal  valjevonadlanu.rs

Uhapšeni zbog ometa
EKOlubarska bitka -
Ocenite