јун 20, 2024
Valjevo

Svi datumi u martu do kada dužnici moraju da izmire poreske obaveze

Podelite post:

Poreska uprava objavljivanjem poreskog kalendara omogućava građanima i privrednicima da na vreme spreme dokumentaciju i izmire obaveze kako bi izbegli kašnjenje i plaćanje kamate.

Prvi dan u poreskom kalendaru za ovaj mesec, koji predstavlja poslednji dan za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, je ponedeljak, 7. mart.

Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje za ugovore zaključene u prethodnom mesecu. Obaveštenja se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

Takođe, svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da do 7. marta predaju izveštaje o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplatu sredstava. Obrazac se dostavlja najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, bez obzira na koji način je obaveza izvršena u prethodnom mesecu. Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

Sledeći datum koji poreski obveznici treba da upišu u svoj kalendar je 10. mart kada ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec, na obrascu PP-PPNO.

Takođe, do ovog datuma neophodno je podneti poresku prijavu i platiti porez na dodatu vrednost za prethodni mesec za poreske dužnike iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV.

Najveći broj poreskih obaveza na naplatu dolazi sredinom meseca. Tako je 15. mart poslednji rok za sve one koji se bave samostalnom delatnošću da plate akontacije poreza i doprinosa na prihode za prethodni mesec, u ovom slučaju februar.

Važno je napomenuti da preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Paušalci akontaciju poreza plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Poslednji rok za izmirivanje svojih poreskih obaveza do 15. marta imaju sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri za prethodni mesec.

Sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu dobijeng rešenja “, navode iz nadležne institucije.

Polovina meseca, odnosno 15. mart je krajnji rok i za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O.

Isti datum je i rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV. Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV  u roku od 15 dana po isteku meseca.

Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec, ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Prema kalendaru Poreske uprave 15. mart je i datum do kog treba platiti akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec. Obveznici poreza na dobit pravnih lica vrše plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec na osnovu podnete PP PDP prijave.

Gde i kako proveriti svoje poreske obaveze?

Sve poreske obaveze proveravaju se na dva mesta: u filijali Poreske uprave u mestu prebivališta fizičkog lica, odnosno sedišta pravnog lica, i u lokalnoj poreskoj administraciji.

Ukoliko poreski obveznici imaju nedoumice u vezi sa plaćanjem dugovanja, sve svoje poreske obaveze mogu proveriti i online ukoliko poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat, i to putem portala ePorezi.

Poreski obveznici su dužni da do 15. marta izmire i sledeće obaveze:

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

– Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec (Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi na propisanom obrascu PP OA najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca za taj mesec)

– Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize

Do kraja meseca marta, odnosno do poslednjeg dana obveznici akcize mogu izmiriti svoje obaveze.

Kamatu neće platiti svi oni koji do 31. marta plate obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu. Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

Isti datum, 31. mart krajnji je rok dat poslodavcima da izmire obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za februar 2022. godine.

 Pratite nas i delite na društvenim mrežama “Portal-valjevonadlanu.rs“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X