јун 18, 2024
Valjevo

Oržana je 24.sednica Skupštine grada Valjeva

Podelite post:

Foto: valjevonadlanu.rs

Oržana je 24.sednica Skupštine grada Valjeva. Nakon usvojenog dnevnog reda na sednici Skupštine grada Valjeva, odbornici su konstatovali prestanak mandata odbornika u Skupštini grada Valjeva Slavici Jevtić.

Na sednici Skupštine grada Valjeva, održanoj 11. marta 2022. godine, doneta je Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva, kojom je konstatovan prestanak mandata odborniku Stanku Terziću, sa izborne liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije – Jedinstvana Srbija. S obzirom na navedeno, na današnjoj sednici potvrđen je mandat prvom narednom kandidatu sa liste SPS – JS Nikoli Todoroviću, diplomiranom inženjeru organizacionih nauka.

Nikola Todorović
Odbornici su konstatovali prestanak funkcije sekretara Skupštine grada Valjeva Branke Rosić, zbog podnošenja ostavke, nakon čega je na mesto sekretara Skupštine grada Valjeva postavljen Mladen Simović, diplomirani pravnik.

Izmenjena je odluka o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta. Glavna izmena se odnosi na povećanje doprinosa u Turističkom centru Divčibare. Povećane su naknade za sedmu zonu, stambene objekte do tri jedinice i druge objekte sa 0,045 na 0,07 i objekte sa više od tri stambene jedinice na 0,1 koeficijent zone.

Iznos doprinosa se utvrđuje rešenjem o izdavanju građevinske dozvole, tako što se osnovica koju čini prosečna cena kvadratnog metra stanova u toj jedinici lokalne samouprave, pomnoži sa ukupnom neto površinom objekta koji je predmet izgradnje u kvadratnim metrima. To se množi sa koeficijentima zone koji su navedeni u ovoj odluci i koeficijentom namene objekta, što predstavlja iznos doprinosa. Iznos doprinosa u sedmoj zoni na Divčibarama preko tri stambene jedinice apartmanskog tipa je 4.519 dinara. Nakon izmene bi bila 7.732 dinara, sa umanjenjem od 30%. S obzirom da Divčibarama nedostaje infrastruktura i taj se iznos maksimalno umanjuje zavisno od lokacije, maksimalnim umanjenjem iznos doprinosa bi iznosio 3.866 dinara.

Odbornici su usvojili Plan komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2022. godinu, planiran je iznos od 1.103.241.000 dinara.

Mladen Simović
Usvojen je prvi rebalans budžeta, kojim su planirani prihodi i rashodi i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 4.237.000.000,00 dinara sredstava budžeta grada i 73.561.672,03 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika. Ukupna planirana sredstva tako će iznositi 4.310.561.672,03 dinara i u odnosu na osnovnu odluku o budžetu su uvećana za 6,64%.

Branko Vuković, rukovodilac Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu
Za funkcionisanje javnog osvetljenja planirano 89.700.000 dinara, od čega se najveći deo odnosi na nabavku električne energije za semafore i javnu rasvetu 66 miliona, dok su za redovno održavanje javne rasvete, projektovanje i stručni nadzor opredeljena sredstva od 23,7 miliona.

Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 28 miliona, za održavanje čistoće na površinama javne namene 59 miliona, za upravljanje i snabdevanje vodom za piće 66 miliona. Od tog iznosa je za rekonstrukciju gradske vodovodne mreže planirano 27,9 miliona, 5 miliona za izgradnju vodovodne mreže u Žabarima, 7,5 miliona za drugu fazu izgradnje vodovodne mreže u Žabarima i 15 miliona za izgradnju rezervoara i crpne stanice u ovom selu. Ostatak je planiran za redovno održavanje seoskih vodovoda, crpne stanice bušotine izvorišta na Divčibarama i stručni nadzor.

U okviru lokalnog ekonomskog razvoja planirao je 78,8 miliona, od čega za izgradnju saobraćajnice kroz Privrednu zonu 35 miliona, 25 miliona za izgradnju kružnog toka saobraćajnice kroz Privrednu zonu i ostatak na tehničke troškove.

Za razvoj turizma je planirano 1,6 miliona i odnosi se na održavanje meteo stanice i projetovanje vizitorskog centra na reci Gradac. Za zaštitu životne sredine planirano je 30,5 miliona i to mnajviše za izradu projekto-tehničke dokumentacije postrojenja za preradu otpadnih voda i fekalne kanalizacije na Divčibarama, u iznosu od 20 miliona. Ostatak je planiran za izradu kišne i fekalne kanalizacione mreže 7 miliona, projektovanje ove kanalizacije 3 miliona i stručni nadzor 500.000 dinara. Putna infrastruktura će se finansirati sa 718.086.000 dinara. Ovo je deo planiranih sredstava u okviru ovog plana komunalne izgradnje.

Odbornici u Skupštini grada Valjeva usvojili su izveštaje o realizaciji programa poslovanja JKP – a „Vodovod“, „Vidrak“, „Toplana“, „Polet“, i JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine.

Usvojen je Zaključak Operativnog plana odbrane od poplava, za vode drugog reda grada Valjeva za 2022. godinu. Razlog za donošenje Operativnog plana je efikasna odbrana od bujičnih tokova na vodotokovima na teritoriji grada Valjeva. Operativni plan sadrži kriterijume za proglašenje odbrane od poplava, imena rukovodilaca i nazive subjekta odbrane od poplava, način uzbunjivanja i obaveštavanja.

Takođe, usvojen je Program korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2022. godine. U cilju realizacije programa protivgradne zaštite, koja je od značaja za bezbednost ljudi i imovine, grad Valjevo je za područje teritorije grada Valjeva opredelio 3.000.000,00 dinara sa PDV – om za nabavku protivgradnih raketa u Odluci o budžetu za 2022. godinu.

Usvojena je Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Popučke. Obuhvat planskog područja je teritorija KO Popučke, ukupne površine 1541,53 hektara. Cilj izrade plana u skladu sa smernicama iz planskog dokumenta šireg područja je stvaranje planskog osnova za izdavanje lokacijskih uslova, odgovarajućih građevinskih dozvola, izradu urbanističko – tehničkih dokumenata, izdavanje uslova nadležnih preduzeća i organa i organizacija u skladu sa zakonom. Ovim planom se sagledavaju prostorne i urbanističke mogućnosti neposrednog šireg okruženja, u cilju optimalnog korišćenja mogućnosti ovog prostora, odnosno definisanje javnog interesa, stvaranje planske mogućnosti za sprovođenje regulacije trasa za infrastrukturne koridore, u cilju unapređenja predmetnog prostora kao privredne zone za izgradnju novih sadržaja, obezbeđivanje kapaciteta tehničke infrastrukture za planiranu izgradnju, uz maksimalno očuvanje i poboljšanje uslova životne sredine.

Skupština grada Valjeva usvojila je Odluku o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Kolubara“. Izmene i dopune plana odnose se na planski obuhvat površine 17 ha. Navedeni planski dokument je planski osnov za realizaciju projekta izgradnje, odnosno završetka izgradnje kompleksa „Gorenje“, deo „Hisense“ grupe. Na navedenom obuhvatu u KO Valjevo, u okviru koje je planira izgradnja – dogradnja proizvodnog pogona, nalazi se postojeći gradski fekalni kolektor, za koji je kroz izmene i dopune plana potrebno planirati novi koridor za izmeštanje istog. Ovom izmenom bi se omogućilo dalje nesmetano funkcionisanje gradske fekalne kanalizacije, kao i dalje aktivnosti vezane za realizaciju projekta izgadnje fabrike. Prema potrebi moguće je dodatno izmeštanje i drugih infrastrukturnih mreža u slučaju da su u koliziji sa novim koridorom za izmeštanje gradskih fekalnih kolektora. Pored navedenih aktivnosti, izmenom i dopunom plana bi bilo obuhvaćeno i formiranje parking prostora za potrebe fabrike „Gorenje“, dela „Hisense“ grupe. Predmetnom izmenom i dopunom plana bilo bi obuhvaćeno i izmeštanje postojećeg stuba bazne stanice mobilne telefonije.

Usvojena je Odluka o određivanju suvlasničkog udela u kat. parceli 6642 KO Valjevo, vrši se deoba zajedničke imovine između grada Valjeva i GP „Greda“, čija je ukupna površina 1194 m2 i utvrđuje se suvlasnički odnos u zajedničkoj imovini na ovoj kat. parceli. Suvlasnički udeo grada Valjeva odrđuje se u površini od 852 m2, a suvlasnički udeo GP „Greda“, određuje se u površini od 342 m2.

Usvojena je Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svoje grada Valjeva u javnu svojinu Republike Srbije neposrednom pogodbom sa naknadom, kao i Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Valjeva, kao i Odluka o otuđenju realnog udela neposrednom pogodbom. Grad Valjevo otuđuje neposrednom pogodbom, iz javne svojine Društvu za proizvodnju, promet i usluge „EMCO“ doo Valjevo, svoj udeo, dok se „EMCO“ obavezuje da za pribavljeno zemljište u svojinu isplati gradu Valjevu ukupan iznos od 2.311.281,00 dinara, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju realnog udela.

Odbornci su usvojili Oluku o izmeni i dopuni Odluke o glavnom urbanisti grada Valjeva.

Usvojen je Lokalni plan akcije za decu grada Valjeva za period 2022 – 2027. godine, koji sadrži sledeće komponente: smanjenje siromašva dece, unapređenje obrazovanja i kulture dece, unapređenje zdravlja dece, unapređenje položaja dece sa posebnim potrebama, zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe, položaj i prava dece bez roditeljskog staranja, smanjenje asocijalnog ponašanja i informisanost dece i roditelja. Osnovni cilj izrade Lokalnog plana akcije za decu jeste da se definišu strateški ciljevi i mere, koje bi uključile sve segmente života dece, doprinele unapređenju njihovog položaja u društvu, kao i podizanju nivoa svesti naše zajednice o stanju dece i o njihovim potrebama.

Radoica Rstić, predsednik Obora za implementaciju Lokalnog plana akcije za decu
“ U budžetu grada Valjeva za ovu godinu je planirana rekordna suma, u odnosu na sve prethodne godine, to je iznos od 11 miliona dinara. Najznačajnije od svega, što smo i najavili prošle godine, a to je da smo obezbedili sredstva da se od 1. septembra za sve učenike koji polaze u prvi razred osnovnih škola na teritoriji grada Valjeva, obezbede besplatni udžbenici. Prema informacijama koje imam, oko 800 mališana očekujemo da pođe u prvi razred ove godine. Druga značajna stvar u ovom Lokalnom planu akcije za decu, to je realizovanje školice plivanja u Petnici. Svake godine se to organizuje i po našoj računici, preko 2000 dece sa teritorije grada Valjeva je prošlo tu školicu plivanja. Imamo još jednu aktivnost veoma značajnu sa kojom smo pauzirali prethodne dve godine, a to je da o trošku grada Valjeva pošaljemo pedesetoro dece na letovanje. Mi smo to radili već dve godine, do sada je prošlo stotinu dece besplatno letovanje, nakon čega smo imali pauzu od dve godine zbog korone. Ove godine su se stekli uslovi i nastavljamo sa tom aktivnošću. Ovo su lepe vesti za građane Valjeva, za sve nas, prvi put ove godine ćemo imati i besplatne udžbenike, šaljemo pedesetoro dece na letovanje, organizujemo školicu plivanja, to su zaista sjajne vesti”, poručio je Radoica Rstić, predsednik Obora za implementaciju Lokalnog plana akcije za decu.

U okviru kadrovskih pitanja usvojeni su sledeći predlozi:

– Predlog rešenja o imenovanju Upravnog odbora Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović” Valjevo;

– Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Turističke organizacije Valjevo;

– Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Moderne galerije Valjevo;

– Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za negovanje tradicionalne kulture “Abrašević”;

– Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove za negovanje tradicionalne kulture “Abrašević”;

– Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu “Valis”;

– Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove “Apoteka” Valjevo;

– Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni “Kolubara”;

– predlozi rešenja o obrazovanju saveta stalnih manifestacija grada Valjeva “Seoske olimpijske igre” i “Letnja basket liga”;

– Predlog rešenja o obrazovanju Saveta za staranje o Brankovini i

– predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Valjevske gimnazije, Ekonomske škole, Muzičke škole “Živorad Grbić, Prve osnovne škole, OŠ “Vladika Nikolaj Velimirović”, OŠ “Andra Savčić”, OŠ “Nada Purić”, OŠ “Miloš Marković” Donje Leskovice, i OŠ “Stevan Filipović”.

Pratite nas i delite na društvenim mrežama “Portal-valjevonadlanu.rs“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X