мај 24, 2024
Valjevo

Održana 60. sednica Gradskog veća

Podelite post:

Na 60. sednici Gradskog veća, prihvaćena je Odluka o završnom računu budžeta grada Valjeva za 2021. godinu. Planirani prihodi, primanja i preneta sredstva iz prethodne godine iz budžeta su 3.831.175.769,71 dinara, a ostvareni su u iznosu 3.894.643.280, 50 dinara, dok je iz ostalih izvora korisnika budžeta planirano 92.067.596,69 dinara, a ostvareno 189.100.177,31 dinara.
Tekući prihodi iznose 3.584.083.840,41 dinara. Što se tiče poreskih prihoda, oni su realizovani u iznosu od 2.562.562.341,57 dinara, odnosno 100,51%.

Željko Tabašević, Rokovodilac Odeljenja za finansije

Najveći deo prihoda i primanja budžeta grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 1.904.079.901,07 dinara, što čini 49,46 ukupno ostvarenih prihoda i primanja.
Preneta neutrošena sredstva na računu izvršenja budžeta su manja u odnosu na planirana za iznos od 279.305,91 dinara, koliko je vraćeno budžetu Republike Srbije kao neutrošena sredstva od namenskih transfera dobijenih u ranijim godinama.
Ukupni izvršeni javni rashodi i izdaci za 2021. godinu iznose 3.488.625.812,81 dinara, od toga rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada 3.831.175.769,71 dinara, a iz ostalih izvora korisnika budžeta 75.771.512,95 dinara.
Odluku o završnom računu budžeta grada Valjeva za 2021. godinu prati i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Aleksandar Purić, Rukovodilac Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine

Utvrđen je Plan detaljne regulacije za lokalitet površinskog kopa „Kozličić“. U granici obuhvata ovog plana, nalaze se koridori javnih puteva i reka Rabas i Kamenica, kao i zemljište namenjeno za industriju i proizvodnju i površinsku eksploataciju mineralnih sirovina. Pristup zoni industrije i proizvodnje je planiran sa državnog puta, a pristup površinskom kopu sa opštinskog puta. Zona idustrije i proizvodnje obuhvata prostor gde je locirana asfaltna baza sa pratećim sadržajima. Zona površinskog kopa obuhvata delove postojećeg površinskog kopa i prostor za širenje kopa „Kozličić“, čije su granice određene na osnovu Elaborata o rezervama i resursima krečnjaka kao tehničko – građevinskog kamena u ležištu „Kozličić“ kod Valjeva.
Takođe, prihvaćena je Odluka o prestanku važenja dela Plana generalne regulacije za selo Popučke. U prethodnoj 2021. godini, doneta je Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za selo Popučke.

Granica obuhvata izmene i dopune plana odnosila se na deo obuhvata planskog područja, teritorije KO Popučke, ukupne površine 1.576,53 hektara. Okvirnom granicom ovog plana, obuhvaćeno je područje – južni deo KO Popučke, južno od planiranog državnog puta IB reda borj 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac. U međuvremenu, doneta je Odluka o izradi izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda, veza sa autoputem E – 763 Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd – Požega, za izgradnju Južne obilaznice Valjevo – BAJPAS – a. Južna obilaznica Valjevo predstavlja vezu Privredne zone grada Valjeva, koja se razvija na delu KO Valjevo i KO Popučke. Takođe, doneta je Ureba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene regionalnog kolubarskog snabdevanja vodom, a u toku je i izrada Prostornog plana područja posebne namene ratvodnog gasovoda RG – 13, Beograd – Valjevo – Loznica sa elementima detanjne regulacije. Kroz naselje Popučke prolazi i železniča pruga Beograd – Bar, za čije proširenje postoji prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Valjevo – Loznica.
Usled svega navedenog, konstatovana je potreba pristupanju izradi novog Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Popučke. Do donošenja novog plana, konstatovana je potreba za prestanak važenja delova važećeg Plana generalne regulacije, koji se ne mogu realizovati i koji predstavljaju ograničenje u hitno saniranje posledica trenutnog implementiranja usvojenih prostornih područja namene u važeći PGR, radi stvaranja uslova za brzo preseljenje domaćinstava koja su se našla u koridorima navedenih infrastrukturnih objekata.

Jelica Panjković Tešić, Rokovodilac Odeljenja za poslove organa grada

Članovi Gradskog veća prihvatili su Odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Valjeva. Ovom odlukom uređuje se organizacija i funkcionisanje civilne zaštite na teritoriji grada Valjeva; dužnosti organa grada u spsavnju i zaštiti; obrazovanje Štaba za vanredne situacije; mere civilne zaštite; imenovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite; obrazovanje jednice civilne zaštite opšte namene; određivanje subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje i finansiranje i druga pitanja iz oblasti civilne zaštite.

Utvrđena je Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Valjeva. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u činjenici da je izmenjena zakonodavna regulativa u oblasti zaštite od buke u životnoj sredini donošenjem novog Zakona o zaštiti buke u životnoj sredini.

Merenjem buke od strane komunalne milicije unapređuje se sistem zaštite od buke u gradu Valjevu i doprinosi smanjenju štetnog dejstva buke na okolinu. Cilj je poboljšanje kvaliteta života građana kroz uticaj na smanjenje nivoa buke i poštovanje propisanih graničnih vrednosti buke od strane ugostitelja.

Merenje buke će se vršiti opremom koja zadovoljava sve propisane uslove, a prostor u kome će komunalna milicija obavljati merenje buke će biti spoljašnje merno mesto, odnosno prostor koji je najizloženiji buci i unutrašnje merno mesto, odnosno stambeni objekat ili dvorište suseda, podnosioca prijave.

Prihvaćena je odluka o izmenama Odluke o Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina. Skupštine opština Lajkovac i Ljig, donele su Odluku o istupanju iz Zajedničkog pravobranilaštava grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, tako da se menja naziv i glasi Zajedničko pravobranilaštvo grada Valjeva i opštine Osečina.
Utvrđena je Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po sporazumu o readmisiji, migranata bez utvrđenog statusa i tražilaca azila u gradu Valjevu za period 2022 – 2025. godine. LAP definiše pravce delovanja grada Valjeva u oblasti unapređenja položaja ciljnih grupa ovog LAP – a, kao i konkretne mere i aktivnosti kojima se nastoji poboljšati njihov sadašnji položaj, uz jasne mehanizme pomoću kojih se može pratiti ostvarivanje definisanih ciljeva.
Prihvaćena je Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Narodnog muzeja Valjevo, kao i odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta JKP „Toplana“ Valjevo.

Nebojša Petronić, načelnik Gradske uprave Valjeva

Članovi Gradskog veća su razmatrali Zaključak o osnivanju javnog preduzeća. Grad Valjevo pristupa osnovanju javnog preduzeća, koje će obavljati delatnost upravljanja javnim i nekategorisanim putevima grada Valjeva, u cilju trajnijeg rešavanja obavljanja ove delatnosti, kao delatnosti opšteg interesa. Novo javno preduzeće će organizovati vršenje poslova koji proističu iz Zakona o putevima i podzakonskih akata kojima se uređuje oblast upravljanja putevima i pristupiti rešavanju dugogodišnjeg problema u ovoj oblasti. Na taj način se očekuje, između ostalog, značajno popravljanje stanja putne infrastrukture na teritoriji grada Valjeva, koja je u nadležnosti Grada.
Utvrđena je Odluka o podnošenju predloga Vladi Republike Srbije, gde se predlaže da Vlada Republike Srbije izvrši prenos idealnog udela Ministarstzva finansija od 117/140, na zgradi – objektu nekadašnjeg kafića „Ponte Bianka“, čija je ukupna površina 140 m2, kao javna svojina grada Valjeva sa udelom 23/140 i javna svojina Republike Srbije, pravo korišćenja Ministarstvo finansija sa udelom od 117/140, na grad Valjevo.

Violeta Pavlović, Rukovodilac Odeljenja za imovinske poslove i opštu upravu

Prihvaćena je Odluka o otuđenju realnog udela grada Valjeva u kat. parceli br. 6642 KO Valjevo neposrednom pogodbom. Grad Valjevo otuđuje neposrednom pogodbom, iz javne svojine, Građevinskom preduzeću „Greda“, svoj realni udeo od 852/1194, čija je ukupna površina 0.11.94 ha, a GP „Greda“ se obavezuje da u roku od 30 dana od dostavljanja ove odluke, zaključi sa gradom Valjevom ugovor o otuđenju. Prema proceni Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijale Valjevo, utvrđena je tržišna vrednost realnog udela Grada, koja iznosi 8.349.400,00 dinara.
Na današnjoj sednici Gradskog veća su prihvaćene izmene Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2022. godini, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni snabdevanja vodom za piće i ceni odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda JKP „ Vodovod“ Valjevo. Cena vode za građane, škole, Zdravstevni centar, ustanove i korisnike socijalne pomoći u Valjevu je povećana u procentima za 32%. Na Divčibarama za građane i privredu je uvećan iznos za 10%, za Valjevsku Kamenicu za građane je to 32%, dok je za privredu 84%.

Ivan Filipović, direktor JKP „Vodovod“ Valjevo

Što se tiče seoskih vodovoda, na seoskom vodovodu Kukalj uvećano je samo za privredu i to za 20%, dok je za Prskavac za građane uvećan iznos za 10%, privredu 55%, dok je za škole, Zdravstveni centar i ustanove uvećan iznos za 29%. Pored povećanja cene snabdevanjem vodom za piće i cene odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda po korisnicima, zvog povećanih troškova u obavljanju ove komunalne delatnosti, utvrđena je i cena prečišćavanja otpadnih voda za Valjevo u iznosu od 26,21 dinar po m3, kako bi se obezbedila sredstva za održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Cena odvođena otpadnih voda za Valjevo uvećana su za 32%, dok je za Divčibare uvećana za 10%.
Utvrđeno je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama komunalnih usluga koje plaćaju neposredni korisnici, ceni parkiranja i ceni uklanjanja nepropisno parkiranih vozila. Predloženo povećanje cene za svi tri usluge iznosi po 20%.
Prihvaćeno je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju putevim lizinga JKP „Vidrak“. Odluka se odnosi na kreditno zaduženje putem lizinga JKP „Vidrak“, u iznosu od 31.000.000,00 dinara, sa rokom otplate do 60 meseci, koji će se upotrebiti za nabavku osnovnih sredstava. Preduzeće je donelo Olduku o zaduženju putem lizinga za potrebe nabavke sledeće opreme: fekalijska cisterna – nabavna vrednost 14.000.000,00 dinara bez PDV- a i auto smećar – nabavna vrednost 17.000.000,00 dinara bez PDV – a.

Članovi Gradskog veća razmatrali su Rešenje o imenovanju direktora JKP „Polet“ Valjevo. Za direktora je imenovana Biljana Pavlović, dr biotehničkihz nauka iz Valjeva, na period od četiri godine.
Utvrđen je Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2021. godinu, kao i Zaključak o usvajanju godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2022. godinu.
Takođe, prihvaćen je Zaključak u kome se nalazi informacija o stepenu usklađenosti planiranih i relaizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja javnih prduzeća, čiji je osnivač grad Valjevo, za period od 1.1.2021 – 31.12.2021. godine.

Vladimir Mišković, član Gradskog veća

Prihvaćena je Odluka o podizanju spomenika baletskom igraču Miloradu Miškoviću. Fondacija Milorad Mišković podnela je inicijativu da se baletskom igraču Miloradu Miškoviću, rođenom u Valjevu, podigne spomenik u njegovom rodnom mestu Valjevu. Komisija za podizanje spomenika i skulpturnih dela grada Valjeva razmatrala je i prihvatila podnetu incijativu, a Minisartsvo kulture i informisanja dalo je saglasnost. Podizanjem spomenika poslužilo bi kao primer i uzor mladim naraštajima, koje bi trebalo da nadahnjuje ovaj veliki umetnik.
Na sednici Gradskog veća doneto je Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave Valjeva. Za zamenika načelnika GU Valjevo postavljena je Branka Rosić, diplomirani pravnik iz Valjeva, na period od pet godina.

Foto: valjevo.rs

Pratite nas i delite na društvenim mrežama “Portal-valjevonadlanu.rs“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X