јул 14, 2024
Valjevo

Kazne za kašnjenje plaćanja poreza na imovinu do 50.000 dinara

Podelite post:

 

 

Poreski obveznici, odnosno fizička lica, preduzetnici, kao i pravna lica u obavezi su da zaključno sa današnjim datumom, 14. avgustom, plate treću ratu godišnjeg poreza na imovinu. Već narednog dana, 15. avgusta, ukoliko se porez ne plati počinje obračun zatezne kamate od skoro 0,2 odsto na dnevnom nivou.

Osim kamate, vlasnicima nekretnina preti i naplata kazne za izbegavanje plaćanja poreza koja iznosi do 50 odsto utvrđenog poreza, građani bi mogli biti kažnjeni novčano sa 50.000 dinara za svaki kvartal za koji nije plaćena rata poreza.

Prema zakonu obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice, koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava, korisnik ili držalac imovine koja je po zakonu o porezima veće vrednosti od 400.000 dinara i nije oslobođena plaćanja poreza, kao što su po posebnim članovima oslobođene crkve, diplomatska predstavništa, fondacije.

Pravna, fizička lica kao i preduzetnici u obavezi su da plaćaju porez na imovinu za sve nekretnine, čak i one u kojima je neuslovno živeti. Sve dok nekretnina postoji porez se plaća. Takođe, porez na imovinu neophodno je prijaviti i plaćati i za sve nelegalizovane objekte.

Ukoliko nekretnina ima više vlasnika, a udeli nisu određeni, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu smatraće se da su jednaki.

Kako se određuje poreska osnovica?

Kolika će biti osnovica poreza na imovinu utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.

Takođe, vrednost nekretnine može biti umanjena za amortizaciju po stopi do jedan odsto godišnje, a najviše do 40 procenata, počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja. Amortizacija se vrši na osnovu odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o visini stope amortizacije koja važi na dan 15. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Ukoliko skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu stope amortizacije ili je utvrdi, a ne objavi u skladu sa zakonom, kod utvrđivanja poreza na imovinu vrednost nepokretnosti se ne umanjuje za amortizaciju.

Plaćanje rate bez provizije

Treću rata poreza na imovinu fizičkih lica za 2023. godinu, samo Dina karticom moguće je bez provizije platiti na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija, saopštila je Narodna banka Srbije.

Tom karticom bez provizije mogu da se plate i porez na dohodak građana, promet motornih vozila, dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.

Na isti način, uz niske provizije, izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveze prema korisnicima javnih sredstava, odnosno onima koji imaju podračune u Upravi za trezor i onima koji imaju račune u poslovnim bankama, piše u saopštenju.

Kamata za kašnjenje u plaćanju poreza

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji definiše da je kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije (NBS) plus 10 odsto. Ova kamata je veća za 10 procenata u odnosu na zateznu kamatu definisanu u Zakonu o zateznoj kamati, a koju NBS redovno ažurira na svom portalu.

Važno je istaći da je reč o ukupnoj godišnjoj kamatnoj stopi, dok obračunski period kamate može biti i kraći i odnositi se na jedan dan ili mesec u godini. Mesečna kamatna stopa iznosi 1/12 godišnje kamatne stope.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od početka tromesečja, tako da rate padaju uglavnom 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru.

Foto: Unsplash.com

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X